Financiering van de zorg op de lange termijn

/ 12.10.2019 / Arne

Leeftijdsafhankelijke financiering Zo zou de situatie zijn als iedereen voor zijn eigen zorgkosten zou bijdragen. Stuur mij een e-mail als er vervolgreacties zijn.

Een leven zonder einde. Dit komt doordat zij weinig zorg gebruiken en de inkomensafhankelijke zorgpremie omhoog zal gaan. Een voorbeeld is een beperkt basispakket met lage eigen betalingen voor iedereen, met daar bovenop aanvullende verzekeringen met relatief hoge eigen betalingen voor meer luxe zorg.

Een variant zonder verhoging van het eigen risico. Die zorg is bovendien geconcentreerd in een beperkt aantal jaren, gemiddeld drie jaar, terwijl thuiszorg gemiddeld een periode van tien jaar bestrijkt.

Via deze link treft u een overzicht aan van de specifieke cookies en aanbieders van cookies waar Jaarbeurs op haar websites gebruik van maakt.

Mot et al. De financiering van de zorgkosten heeft een sterk herverdelend effect. Een aanpassing van de zorgtoeslag waarbij de compenserende werking ervan bij de lagere inkomens wordt uitgeschakeld, is behandeld in Van der Horst en ter Rele. Stuut, P. For Later.

Je e-mailadres wordt niet getoond bij je reactie. Deze informatie is belangrijk voor de vraag of en hoe mensen zelf financieel aan hun zorg kunnen bijdragen.

De financiering van de zorgkosten heeft een sterk herverdelend effect. De herverdeling van jong naar oud en van hoge inkomens naar lage inkomens neemt dan toe. Aanmelden nieuwsbrief. Je ontvangt een bevestiging per e-mail.

Baumol-effect; zie hoofdstuk 6 in Smid et al.

Samenvatting De financiering en het gebruik van de zorg brengen belangrijke verdelingsvraagstukken met zich mee. Voor ouderen met lage inkomens resteert nog steeds een positief netto profijt, terwijl de ouderen met hoge inkomens nu netto bijdragen.

Fout zonder ernstige gevolgen, maar wel een tuchtzaak. Jaarbeurs - de uitgever van Supportbeurs. Binnen de zorg zijn aanpassingen mogelijk via veranderingen in de nominale premie, het eigen risico en de zorgtoeslag.

Primaire Sidebar

De waarde van verzekeren In figuur 4. In de rest van de Policy Brief richten we ons op de collectief gefinancierde curatieve en langdurige zorg.

Het effect van extra zorggroei op de herverdeling tussen verschillende generaties neemt daardoor af.

De herverdelende effecten van extra zorgkosten kunnen ook worden geadresseerd via beleidsopties buiten de zorg, zoals aanpassingen in de inkomstenbelasting of het al dan niet fiscaliseren van de AOW. Bij leeftijdsafhankelijke financiering wordt de gemiddeld relatief sterke inkomens en vermogenspositie van ouderen in Nederland aangesproken.

Aanmelden nieuwsbrief. De reden hiervoor is dat zij veel meer gebruik maken van de zorg en er dus ook meer van profiteren, financiering van de zorg op de lange termijn. De Studiegroep Begrotingsruimte noemt een extra stijging van de zorguitgaven als punt van waakzaamheid Rijksoverheid, B, I know I need to change something.

Net verschenen

Read Free For 30 Days. De mate waarin additionele herverdelingseffecten wenselijk zijn, is een politieke vraag. Melding verbergen. Wanneer we nu voor een bepaald scenario kiezen kan de eventuele herverdeling van de zorgkosten geleidelijk aan plaatsvinden.

Door niet-gepensioneerden minder te laten bijdragen, vermindert de herverdeling van jong naar oud. De vergeten risicogroep voor hart- en vaatziekten. Omdat rijkere huishoudens meer premie betalen, minder zorgtoeslag ontvangen en bovendien minder zorg gebruiken dan armere huishoudens, jong en oud of arm en rijk.

Je kan bijvoorbeeld kiezen voor een verdeling van de zorgkosten tussen gezonde en zieke mensen, maar ook door het aanleggen van wandel of fietspaden. Plaats reactie. Er zijn verschillende alternatieven om  de groei van de zorgkosten in de toekomst te betalen, financiering van de zorg op de lange termijn.

De betaalbaarheid van de zorgpremie voor gepensioneerden werd toen geborgd via de zogenoemde. Het eigen risico bevordert de doelmatigheid van het zorgstelsel.

De eigen bijdragen die mensen nu betalen voor langdurige zorg dekken ongeveer 10 procent van de totale uitgaven hiervoor in Niet kunnen stoppen met huilen burn out.

Deel dit artikel

CPB: Financiering van de zorg op de lange termijn en Financiering van de zorg op de lange termijn: beschrijving analyses. De afgelopen decennia stegen de zorgkosten echter harder dan het BBP en de verwachting is dat dit de komende jaren niet gaat veranderen. Een bijstelling van herverdelingseffecten kan buiten de zorg bijvoorbeeld ook via aanpassingen in de inkomstenbelasting of het wel of niet fiscaliseren van de AOW.

Figuur 4. De zorgkosten nemen de komende jaren naar verwachting verder toe. Voor lage inkomens pakt een verhoging van het eigen risico daardoor op twee fronten nadelig uit.

Andere: